Sol·licitud de convalidacions RG056

Utilitzant aquest formulari, podeu realitzar la sol·licitud de convalidacions.

Tingueu en compte que els camps marcats amb un asterisc són obligatoris i que el temps de tramitació pot ser superior a un mes. Un cop finalitzada la tramitació, se us notificarà per correu electrònic.

ATENCIÓ: es recomana utilitzar un ordinador per a omplir aquest formulari, ja que pot fallar l'enviament de fitxers des d'alguns dispositius mòbils.
Informació important

Informació a tenir en compte abans de sol·licitar una convalidació:

 • Sol·licitar convalidacions no és obligatori. És el/la sol·licitant, NO L'ESCOLA, qui decideix sol·licitar-les o no.
 • Cal emplenar una sol·licitud on l'alumne/a manifesta la intenció de convalidar una o vàries matèries.
 • La sol·licitud NO IMPLICA QUE ESTIGUIN CONVALIDADES. Fins que el/la sol·licitant no rep una resolució no estan ni convalidades ni denegades; simplement s'estan tramitant.
 • Algunes sol·licituds es resolen a la Direcció General de Formació Professional i altres les resol el Director.
 • Les que resol la Direcció General triguen mesos en resoldre's. Ens envien la resolució a la Secretaria i, tan aviat com ens arribin, avisem a l'alumne/a per correu electrònic.
 • De les que resol el Director, la resolució s'envia al correu electrònic que consta a la fitxa de l'alumne/a amb còpia al/a la tutor/a.
 • L'alumne/a que s'ha matriculat a la matèria que sol·licita convalidar ha d'assistir a classe fins que no tingui la resolució.
 • Cal tenir MOLT CLAR el mòdul i les UFs de les quals se sol·licita la convalidació. Tramitarem, literalment, les que se sol·licitin. Qualsevol errada en la matèria sol·licitada és atribuïda al/a la sol·licitant. Es pot consultar al tutor/a el nom exacte (oficial) de les matèries sol·licitades a convalidar.
Normativa aplicable

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de formació professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Dades identificatives de l'alumne
En aquesta adreça se us enviarà el justificant de recepció
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Dades dels estudis

ATENCIÓ Si el cicle de procedència no s'ha cursat a l'Escola del Treball, heu de tenir en compte que:

 • Cal presentar un CERTIFICAT DE QUALIFICACIONS signat pel/per la Secretari/a i Director/a del centre de procedència.
 • No són vàlids ni butlletins de notes ni el títol. Es NECESSITA un CERTIFICAT DE QUALIFICACIONS.
 • No es pot convalidar una matèria si en el certificat del cicle anterior estava convalidada. En aquest cas, cal que envieu el certificat de la primera convalidació.
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Convalidacions a sol·licitar
Exemple: MP1 Processos de mecanització / UF 1 Processos de mecanització per arrencament de ferritja
Altres dades
Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Direcció del centre educatiu.

FINALITAT: Gestió de l'acció educativa i orientadora.

LEGITIMACIÓ: Missió d’interès públic.

DESTINATARIS: Administració educativa, inclòs el Consorci d’Educació de Barcelona. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament

DRETS: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.